Điểm tin

Những thành tích nổi bật của Khoa (Từ khi thành lập đến năm 2010)

14:32 10/06/2016

Những thành tích nổi bật của Khoa (Từ khi thành lập đến năm 2010)
THÀNH TÍCH CỦA KHOA
(Từ khi thành lập đến năm 2010)
1. Giải nhất cuộc thi: “Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” các tỉnh phía Nam do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức (Năm 2004);

2. Giải khuyến khích cuộc thi: “Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” toàn quốc do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức (Năm 2004);

3. Giải ba cuộc thi: “Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” toàn quốc do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức (Năm 2006);

4. Giải nhất cuộc thi: “Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (Năm 2007);

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG