Thông báo

Thông báo số 2 - Về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

14:07 25/03/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - ĐOÀN THANH NIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-ĐHNH-LLCT-ĐTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn

Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

Ban tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 (cấp trường) thông báo một số nội dung như sau:

1. Về thể lệ Hội thi: Có một số điều chỉnh so với Thông báo số 1

* Vòng loại: Ngày thi: 31/3/2019 (chủ nhật).

- Hình thức: thí sinh đăng kí dự thi theo cá nhân và thi trắc nghiệm trên máy tính. BTC lấy điểm từ cao đến thấp rồi thành lập 20 đội tuyển cho vòng Bán kết (ở vòng này, thí sinh được quyền chọn đội của mình, ưu tiên các thí sinh đã chọn đồng đội từ lúc đăng ký).

- Thí sinh trả lời 50 câu/25phút.

- Do số lượng thí sinh đông nên BTC yêu cầu thí sinh theo dõi ca thi của mình để nắm thông tin và tham gia đúng thời gian qui định.

* Vòng bán kết: Ngày thi: 7/4/2019. thi theo hình thức đội (6 thành viên/đội. Tất cả 6 thành viên đều dự thi).

- Số lượng: 20 đội.

- Thi trắc nghiệm: như thi vòng loại, với độ khó tăng hơn.

- Phỏng vấn: Sau khi cùng dự thi trắc nghiệm, 20 đội sẽ được Ban Giám khảo phỏng vấn thử về KIẾN THỨC, SỰ TỰ TIN và CÁCH PHỐI HỢP LÀM VIỆC.

* Vòng chung kết: 04 đội xuất sắc nhất. Dự kiến ngày tổ chức một trong hai ngày: 14/4/2019 hoặc 21/4/2019 (buổi tối).

- Hình thức: thi đối kháng trên sân khấu.

2. Về nội dung ôn thi và tài liệu ôn tập

a. Nội dung ôn thi:

- Hệ thống kiến thức thuộc các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Các kiến thức về lịch sử, văn hóa trong nước và thế giới.

- Các vấn đề kinh tế - xã hội mà sinh viên cần quan tâm và tìm hiểu.

- Các thông tin thời sự, đặc biệt là các thông tin về tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

- Cùng nhiều nội dung khác có liên quan.

b. Tài liệu tham khảo cơ bản:

- Giáo trình các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

- Bộ tài liệu Olympic các môn Khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

- Các tài liệu liên quan đến Lịch sử Đoàn Thanh niên, Thành Đoàn TP. HCM, Hội Sinh viên TP. HCM,…

- Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đường Cách mệnh, Di Chúc,...

- Các tài liệu về lịch sử Việt Nam, biển đảo Việt Nam.

- Các tài liệu tham khảo có liên quan.

3. Các yêu cầu dành cho thí sinh

- Theo dõi thông tin và có mặt đúng giờ thi, ca thi.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy của Ban tổ chức.

- Thí sinh dự thi ăn mặc chỉnh tề, đúng tác phong học đường.

- Mọi trường hợp thắc mắc, vui lòng liên hệ Ban tổ chức qua các kênh sau:

Email đoàn trường: doanthanhnien@buh.edu.vn

Email cô Thu Lài (Trưởng BTC): laintt@buh.edu.vn

Email bạn Duy Kha (Phó Trưởng BTC): voduykhaqn@gmail.com


Nơi nhận:

- BCN Khoa LLCT, BTV ĐT;

- Ban Website (đăng thông tin);

- Lưu: VPK, VP ĐT.


TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)


NGUYỄN THỊ THU LÀI