Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

     Với hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Khoa Lý luận Chính trị đang không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Lịch sử hình thành Khoa Lý luận Chính trị được thể hiện qua một số cột mốc chính như sau:
  • Từ năm 1978 – 1993: Bộ môn Mác–Lênin, Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng cơ sở 2 Tp.HCM.
  • Từ năm 1993 – 1998: Bộ môn Mác–Lênin, Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ ngân hàng cở sở 2 Tp.HCM.
  • Từ năm 1998 – 2003: Khoa Mác –Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện ngân hàng - Phân viện Tp.HCM.
  • Từ năm 2003 – 2008: Khoa Mác –Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường đại học Ngân hàng Tp.HCM.
  • Từ năm 2008 – Nay: Khoa Lý luận Chính trị, Trường đại học Ngân hàng Tp.HCM.