Tin tức - Hiển thị Box tin

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ nhân sự 
Khoa Lý luận chính trị

 
I. Ban Lãnh đạo khoa:
     1. TS. Cung Thị Tuyết Mai Trưởng khoa,
         kiêm Trưởng Bộ môn: Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
     2. ThS. Hồ Trần Hùng (NCS)  - P.Trưởng khoa,
         Kiêm Phụ trách Bộ môn: Khoa học xã hội – Nhân văn
II. Đội ngũ Giảng viên
     1. ThS. GVC Hà Thanh Quyền (NCS)
     2. ThS. Ngô Thị Kim Liên (NCS)
     3. ThS. Trương Thị Thùy Dung
     4. ThS. Vũ Thị Thu Hiền
     5. ThS. Lê Thị Thanh Huyền
     6. ThS. Dương Thị Thanh Hậu (NCS)
     7. Ths. Hồ Việt Hà (NCS)
    8 . ThS. Nguyễn Quốc Toàn (NCS)
    9 . ThS. Phùng văn Ứng (NCS)
    10. ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung
III. Đội ngũ Giảng viên kiêm nhiệm
     1. TS. Trần Mai Ước
     2. ThS. Nguyễn Thị Thu Lài
     3. PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch
     4. TS. Phan Diên Vỹ
     5. TS. Ông Văn Năm 
IV. Đội ngũ Giảng viên thỉnh giảng
     1. TS. Ngô Gia Lưu, GVCC
     2. TS. Lê Hùng, GVCC 
     3. TS. Nguyễn Thị Thanh Liên, GVC
     4. ThS. Lê Xuân Minh, GVC 
     5. ThS. Vũ Huy Nhiệm, GVC  
     6. PGS. TS. Phạm Đình Nghiệm
     7. TS. Nguyễn Anh Thường
     8. TS. Phạm Đào Thịnh
     9. ThS. Nguyễn Thạc San
   10. ThS. Lưu Đình Vinh
   11. ThS. Vũ Văn Thể, GVC
   12. ThS. Phạm Văn Trường
   13. TS. Nguyễn Trung Dũng
   14. ThS. Lê Hoàng Việt Lâm
   15. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu
   16. ThS. Nguyễn Thị Diễm My
   17. ThS. Phan Xuân Viện
   18. ThS. Ngô Thị Minh Hằng
   19. ThS. Ngô Thị Thanh Vy